Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5079 eb11 390
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
4011 4349 390
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viapoolun poolun
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viapoolun poolun
4035 c926 390
Reposted fromgrete-die-rakete grete-die-rakete viapoolun poolun
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viaciarka ciarka
9821 2e5e 390

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoblivions oblivions
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoblivions oblivions
Reposted fromsummerstar summerstar viaoblivions oblivions
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromapatyczna apatyczna viaoblivions oblivions
4410 5a6a 390
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viaciarka ciarka

so true
6211 b1db 390
Reposted fromtfu tfu
8246 c5cd 390
Reposted frommissmaya missmaya viapoolun poolun
8881 65e4 390
Reposted fromojkomena ojkomena viapoolun poolun
6617 80ad 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
5743 4614 390
Reposted frompomoor pomoor viatfu tfu
2393 24c4 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaciarka ciarka
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viapoolun poolun
8425 ad92 390
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl